วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ article

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรวิชาชีพด้านอื่นๆ

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. เป็นศูนย์กลางข่าวสารข้อมูลด้านวิชาชีพ
3. มีบทบาทต่อการประสานงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐ และ เอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ กฎระเบียบต่าง ๆ ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม

ประวัติสมาคม article
รายชื่อกรรมการสมาคม article
มาตรฐานวิชาชีพ article
RAPAT Handbook article
ประกาศสมาคม RAPAT พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ อนุมัติเมื่อ 30 พ.ค. 2565
[TEST] RAPAT PDA Agreement
RAPAT_STARx E-Book