รายละเอียดการสมัครสมาชิก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


รายละเอียดการสมัครสมาชิก article
 

หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตซึ่งปฏิบัติงานในด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์และ/หรือทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
  • เป็นผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้
  • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ จะต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิกปีละ 1,500 บาท กรณีสมัครสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท
  • สถานภาพของการเป็นสมาชิกเป็นแบบรายปี โดยกำหนดการต่ออายุภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

สำหรับสมาชิกสมทบ

  1. เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมสมาคมและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
  2. เป็นผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้
  3. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหรือต่ออายุ จะต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิกปีละ 2,000 บาท กรณีสมัครสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  500 บาท

 
สมัครสมาชิก

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก article
แบบฟอร์มต่ออายุสมาชิก article
แบบฟอร์มสมัคร อนุสมาชิก article