dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559 -- วันที่ 15-16 พ.ย. 2559

 รวมภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559   เรื่อง “อย. กับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”  จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เมื่อวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ. โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี
มุมภาพถ่ายกิจกรรมของสมาคม

รวมภาพถ่ายกิจกรรม RA workshop เรื่อง ปัญหาการยื่นคำขออนุญาต และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา -- วันที่ 18 ต.ค. 2560 article
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” -- เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การอบรมเรื่อง “ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559” ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันที่ 26 ก.ค. 2559
การอบรม eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” - วันที่ 26 พ.ค. 2559
ภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 - วันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
การสัมมนา เรื่อง ประสบการณ์การยื่น e- submission ของทะเบียนตำรับยา ในวันศุกร์ที่ 9- วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ. ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
คู่มือประชาชนสำนักอาหาร Faster Easier and Professional
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน (ยามนุษย์-ยาสัตว์)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 article
รายงานความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา ชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ article
การเยี่ยมชมโรงงานอภัยภูเบศร์ และบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี article
สัมมนาร่วมกับสภาเภสัชกรรม ทิศทางและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชศาสตร์ article
งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2554 article
สมัชชาเภสัชกรรม 2553 article
CSR @ บ้านราชาวดีหญิง article
การเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล article
การเยี่ยมโรงงานยาสัตว์ article
งานประชุม Global Experiences in Medicines Reclassification article
งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี article
งานประชุมประจำปี จังหวัดชลบุรี article
งานประชุมการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษาความลับทางการค้า article
โครงการร่วมมือพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่าง อย. และชมรมฯ article