dot dot
dot
dot
dot
dot


 
มุมภาพถ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุม
สมัครสมาชิกชมรม
จดหมายข่าวสำหรับสมาชิกชมรม


รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559 -- วันที่ 15-16 พ.ย. 2559

 รวมภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการประจำปี 2559   เรื่อง “อย. กับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”  จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เมื่อวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ณ. โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี
มุมภาพถ่ายกิจกรรมของสมาคม

รวมภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง Latest Updated Requirements from Drug Bureau - วันที่ 24 พ.ค. 2561 article
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ Update ความรู้ “การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย - ใบอนุญาตประเภทต่างๆ กับ การจัดทำบัญชี/รายงาน ระบบรายงานยาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การถือใบอนุญาตขายปลีก/ขายส่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ เมื่อ GPP บังคับใช้”
รวมภาพถ่าย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - วันที่ 31 ม.ค. 2561
รวมภาพถ่ายกิจกรรม RA workshop เรื่อง ปัญหาการยื่นคำขออนุญาต และข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา -- วันที่ 18 ต.ค. 2560 article
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.0” -- เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การอบรมเรื่อง “ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง คสช ที่ 77/2559” ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประชุมวิชาการ เรื่อง กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 77/2559 - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 รวมภาพถ่ายกิจกรรม  การประชุมวิชาการเรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” -- วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Bioequivalence- Importance, Guidelines and Requirement” - วันที่ 26 ก.ค. 2559
การอบรม eCTD Training by EXTEDO Gmbh, Germany - วันที่ 23 มี.ค. 2559
ภาพ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Regulations on Veterinary Medicines and Vaccines และ หลักเกณฑ์ใหม่การนำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์” - วันที่ 26 พ.ค. 2559
ภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 - วันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “Update การขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ยาตามคู่มือสำหรับประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ. ห้องทิพวรรณบอลรูม ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
การสัมมนา เรื่อง ประสบการณ์การยื่น e- submission ของทะเบียนตำรับยา ในวันศุกร์ที่ 9- วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ. ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
คู่มือประชาชนสำนักอาหาร Faster Easier and Professional
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน (ยามนุษย์-ยาสัตว์)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 article
รายงานความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา ชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ article
การเยี่ยมชมโรงงานอภัยภูเบศร์ และบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี article
สัมมนาร่วมกับสภาเภสัชกรรม ทิศทางและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชศาสตร์ article
งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2554 article
สมัชชาเภสัชกรรม 2553 article
CSR @ บ้านราชาวดีหญิง article
การเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล article
การเยี่ยมโรงงานยาสัตว์ article
งานประชุม Global Experiences in Medicines Reclassification article
งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี article
งานประชุมประจำปี จังหวัดชลบุรี article
งานประชุมการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการดูแลรักษาความลับทางการค้า article
โครงการร่วมมือพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่าง อย. และชมรมฯ article